Dům kultury Hodonín

GDPR

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE DŮM KULTURY HODONÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Organizace Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace, Horní Valy 3747/6, 695 01  Hodonín, včetně svých poboček a organizačních složek či podřízených organizací, (souborně organizace, my, nás nebo naše) dbá o ochranu Vašich osobních údajů a zavázala se tyto údaje chránit v souladu s transparentností, etickými informačními postupy a platnými zákony na ochranu osobních údajů, včetně Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (dále jen GDPR).
Na důkaz naší oddanosti ochraně osobních údajů jsme vypracovali a schválili soubor závazných podnikových směrnic obsahující pravidla upravující tyto naše závazky v oblasti ochrany osobních údajů, a to včetně zásad přenosu osobních údajů a souvisejících práv jednotlivců na soukromí.
 
Cíl regulace nakládání s osobními údaji
Naším cílem je zajistit maximální ochranu Vašich osobních údajů při jejich zpracovávání.  Ať jste nám své osobní údaje svěřili na základě smlouvy, nebo souhlasu, či jsme je získali na základě zákona, který nám to určuje, náš postup při jejich ochraně ctí ta samá pravidla: 
1) minimalizovat jejich nutný rozsah, 
2) chránit je a kontrolovat přístup k nim, 
3) vymazat je, když už nejsou aktuální a potřeba.
 
1. Předmět:
Tento dokument Informace o ochraně osobních údajů vysvětluje způsob shromažďování a používání osobních údajů. Osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tj. osoby, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat prostřednictvím odkazu na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o umístění, on-line identifikátor, nebo odkazu na jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.
Osobní údaje shromažďujeme různými způsoby během běžné podnikatelské činnosti, a to jak on-line, tak off-line. Ke shromažďování údajů dochází například při náborovém procesu, plnění povinností plynoucích z pracovně právního vztahu, při předkládání nabídek a uzavírání smluv nebo komunikaci s naší společností
 
2. Identita správce osobních údajů:
V případě, že s námi budete chtít komunikovat ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit:
 
Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace
Horní Valy 3747/6, 695 01  Hodonín
Kontakt na spojovatelku: +420 518 309 411
email: dkhodonin@dkhodonin.cz
 
3. Kategorie osobních údajů:
Mezi osobní údaje, které můžeme shromažďovat a zpracovávat, patří mimo jiné:
 • Údaje sdělené v rámci náborového procesu 
 • Identifikační údaje – jméno, příjmení, tituly, datum narození, místo bydliště. 
 • Kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa, korespondenční adresa. 
 • Životopis a motivační dopis – údaje týkající se Vašeho vzdělání, pracovních zkušeností, dovedností a motivace pro práci pro organizaci. 
 • Pracovní reference – doporučení od předchozích zaměstnavatelů, včetně údajů vzešlých z jejich ověření. 
 • Údaje vzešlé z pohovorů – poznámky a poznatky z osobních či telefonických rozhovorů s Vámi. 
 • Údaje vzešlé z testů – výsledky a poznatky z testů, které jste absolvoval/a v rámci náborového procesu. 
 • Informace, které se dobrovolně rozhodnete sdílet s organizací v rámci náborového procesu – rozsah této množiny osobních údajů bude velmi individuální, neboť závisí na tom, které osobní údaje se rozhodnete organizaci sdělit (Příklad: organizace nevyžaduje od uchazečů o zaměstnání zaslání fotografie. Nelze však vyloučit, že někteří uchazeči svou fotografii organizaci zašlou jako součást svého životopisu).
 • Údaje zpracovávané o zaměstnancích 
Kromě výše uvedených údajů jde o následující údaje: 
 • Identifikační údaje – rodné příjmení, předchozí příjmení, místo narození, rodinný stav, státní příslušnost, číslo OP. 
 • Kontaktní údaje – adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa. 
 • Údaje potřebné pro zpracování mzdové agendy a povinných odvodů - rodné číslo (ID zdr. pojištění u cizinců), číslo bankovního účtu, kód banky a název banky pro zasílání mzdy; jméno, příjmení a rodné číslo Vašeho manžela/manželky/registrovaného partnera či registrované partnerky; jména, příjmení a rodná čísla Vašich dětí; informace o tom, zda uplatňujete nárok na daňové zvýhodnění (včetně kopií rodných listů Vašich dětí a potvrzení druhého z manželů, že nárok na daňové zvýhodnění neuplatňuje on, a u zletilých dětí potvrzení o studiu); informace o tom, zda jste v invalidním (pokud ano, tak kterého stupně) či starobním důchodu anebo držitelem průkazu ZTP/P včetně data vznesení nároku; údaje o mzdách; údaje o dovolených; údaje o cestovném/výdajích; záznamy o využívání služebního mobilního telefonu, pokud Vám byl přidělen; záznamy o pohybu služebního vozidla, pokud Vám bylo přiděleno. 
 • Údaje o docházce, výkonnosti a případných disciplinárních řízeních 
 • Údaje o absolvovaných školeních 
 • Údaje týkající se toho, jak používáte svěřené IT vybavení – logy. 
 • Údaje, které se dobrovolně rozhodnete sdílet – např. Vaše komentáře k událostem zveřejňovaným v prostředí intranetu. 
 • Fotografie – v případě, že nám k jejich zpracování a případně pořízení dáte souhlas. 
 • Zdravotní záznamy – výsledky povinných pracovnělékařských prohlídek. 
 
4. Právní základy pro zpracování:
Organizace může Vaše osobní údaje zpracovávat pouze pro účely, ke kterým má příslušný právní základ zpracování. Vzhledem k činnostem, které organizace provozuje, a účelům, pro které v souvislosti s tím Vaše osobní údaje zpracovává, přichází jako právní základ v úvahu zpracování osobních údajů:
 • je-li to nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi či pro provedení opatření před uzavřením této smlouvy na Vaši žádost 
 • je-li to nezbytné pro splnění naší právní povinnosti 
 • pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů 
 • na základě Vašeho souhlasu 
Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. V případě, že nám ale Vaše osobní údaje odmítnete poskytnout pro účely zpracování, které mají jiný právní základ zpracování než Váš souhlas, nebude možné, abychom spolu smlouvu uzavřeli, protože poskytnutí Vašich osobních údajů pro tyto účely je předpokladem nezbytným pro uzavření smlouvy s organizací.
Váš souhlas můžete kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.
 
5. Účely zpracování:
 • Účel zpracování: Nábor zaměstnanců na nové či uvolněné pracovní pozice (Recruitment) 
 • Bližší popis: Aktivně vyhledáváme lidi, kteří by mohli být novými členy týmu organizace. U našich budoucích kolegů potřebujeme vyhodnotit, zda mají vzdělání, zkušenosti, dovednosti a osobnostní předpoklady potřebné pro obsazovanou pozici. 
 • Váš životopis a další údaje k nám na základě Vašeho souhlasu uděleného personální agentuře může doputovat i od takové agentury. 
 • V případě, že jste ve výběrovém řízení na určitou pozici nebyl/a úspěšná a dáte nám souhlas s tím, abychom si tyto údaje ponechali pro případ, že by se u nás uvolnila jiná, pro Vás případně zajímavá pozice, uchováme Váš životopis a případně další Vámi sdělené relevantní informace. 
 • Právní základ: Oprávněný zájem nebo Vámi udělený souhlas 
Účel zpracování: Příprava pracovní smlouvy, případně její změny v průběhu zaměstnání 
Bližší popis: Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou, která musí být uzavřena v písemné podobě. V pracovní smlouvě jsou zachycena naše vzájemná práva a povinnosti. V průběhu pracovního poměru se také může stát, že bude třeba smlouvu změnit. 
 • Právní základ: - Plnění právní povinnosti, konkrétně: 
 • Zákoník práce 
 • Plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřel/a 
Účel zpracování: Zúčtování mezd vč. povinných odvodů a součinností a cestovních náhrad 
 • Bližší popis: Mzda Vám nepřísluší jen na základě smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli, ale dokonce na základě zákona. Naše účtárny se starají o to, aby Vám každý měsíc na účet dorazila Vaše čistá mzda ve výši, která Vám náleží včetně případných cestovních náhrad, očištěná od daně z příjmů a dalších povinných odvodů. V případě, že z nějakého důvodu bude existovat vykonatelné rozhodnutí o srážkách z Vaší mzdy (např. z důvodu exekuce na Váš majetek) budeme povinni Vaše osobní údaje zpracovávat, abychom takovému rozhodnutí vyhověli. 
Právní základ: - Plnění právní povinnosti, konkrétně: 
 • Zákoník práce 
 • Zákon o daních z příjmů 
 • Zákon o zdravotním pojištění 
 • Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění 
 • Zákon o sociálním zabezpečení 
 • Zákon o nemocenském pojištění 
 • Občanský soudní řád 
Účel zpracování: Řízení výkonnosti a kariéry 
 • Bližší popis: Zaměstnanci organizace si v součinnosti se svými vedoucími periodicky stanovují cíle na nadcházející období a tyto cíle následně společně vyhodnocují. Tento proces pomáhá k zajištění vzájemné spokojenosti jak zaměstnanců s tím, kam se jejich kariéra ubírá, tak organizace s tím, jak pracují. Pokud někdy něco v naší vzájemné spolupráci zaskřípe, budeme zpracovávat údaje týkající se případného disciplinárního řízení či akčního nápravného plánu. 
 • Právní základ: - Ochrana našich práv a právem chráněných zájmů 
Účel zpracování: Evidence docházky 
 • Bližší popis: Pomocí elektronického systému u vstupu do budovy, ve které je umístěno sídlo organizace, je monitorován příchod a odchod zaměstnanců do zaměstnání. 
 • Právní základ: - Plnění právní povinnosti, konkrétně: 
 • Zákoník práce 
Účel zpracování: Evidence čerpání dovolené 
 • Bližší popis: V organizaci chápeme, že někdy je potřeba si odpočinout a načerpat nové síly – i proto dáváme našim zaměstnancům jeden týden placené dovolené navíc. Aby z toho ale nebylo týdnů třeba šest nebo deset, nebo naopak, abyste o nějaký ten den dovolené nebyli ošizeni, musíme evidovat čerpanou dovolenou. 
 • Právní základ: - Plnění právní povinnosti 
 • Zákoník práce 
 • Plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřel/a 
Účel zpracování: Účetní a daňová agenda 
 • Bližší popis: I my musíme vést účetnictví a platit daně. Vaše osobní údaje tedy v nezbytném rozsahu zpracováváme za účelem splnění této povinnosti. 
 • Právní základ: - Plnění právní povinnosti, konkrétně: 
 • Zákon o účetnictví 
 • Zákon o daních z příjmů 
Účel zpracování: Zajištění vnitřní a vnější elektronické komunikace 
 • Bližší popis: Všem zaměstnancům organizace je zřízena e-mailová adresa na doméně dkhodonin.cz. Tyto e-mailové schránky jsou určeny pouze k vyřizování komunikace související s výkonem zaměstnání pro organizaci. Zaměstnanci tyto e-mailové schránky nesmí využívat pro soukromé účely. 
 • Právní základ: - Oprávněný zájem organizace 
Účel zpracování: Vnitropodniková komunikace 
 • Bližší popis: Pokud se rozhodnete udělit nám k tomu souhlas, můžeme o Vás zpracovávat i některé další osobní údaje za účelem vnitropodnikové komunikace, tedy zlepšení vzájemné komunikace mezi pracovníky organizace a budování týmového ducha v rámci organizace. Jde zejména o: 
 • portrétní fotografie pro účely vnitropodnikové komunikace; 
 • fotografie z podnikových akcí; 
 • údaje o Vašich sportovních výkonech v rámci pořádaných akcí. 
Právní základ: - Vámi udělený souhlas  
Účel zpracování: Administrace školení a kurzů 
 • Bližší popis: Organizace podporuje osobnostní a kvalifikační rozvoj svých zaměstnanců mj. tím, že jim umožňuje účastnit se pestré škály školení a kurzů. V některých případech může být absolvování školení či kurzu dokonce zákonným požadavkem. 
 • Právní základ: Oprávněný zájem organizace, Plnění právní povinnosti, konkrétně: 
 • Zákoník práce 
 • Zákon o požární ochraně 
Účel zpracování: Pracovnělékařské prohlídky 
 • Bližší popis: Pracovnělékařské prohlídky v rozsahu a termínech stanovených právními předpisy jsou opatřením sloužícím k ochraně zdraví zaměstnanců. 
 • Právní základ: - Plnění právní povinnosti, konkrétně: 
 • Zákoník práce 
 • Zákon o specifických zdravotních službách 
 • Zákon o ochraně veřejného zdraví 
 • Vyhláška o pracovnělékařských službách 
Účel zpracování: Administrace zaměstnaneckých benefitů 
 • Bližší popis: Svým zaměstnancům nabízí organizace pestrou škálu benefitů. V rámci jejich administrace dochází ke zpracování osobních údajů. 
 • Právní základ: Oprávněný zájem organizace
Účel zpracování: Zajištění bezpečnosti 
 • Bližší popis: Za účelem zajištění bezpečnosti majetku našeho a našich klientů a ochrany dat je na vybraných místech naší organizace instalován kamerový systém. Kamerový systém neporušuje právo na soukromí a důstojnost zaměstnanců. 
 • Právní základ: Oprávněný zájem
Účel zpracování: Sporná agenda: určení, výkon nebo obhajoba našich právních nároků vč. vymáhání pohledávek 
 • Bližší popis: Bohužel, někdy se může stát, že se nám nepodaří najít společnou řeč. Pokud mezi námi vznikne spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou a bude předložen k řešení soudu nebo příslušnému orgánu dohledu, použijeme pro ochranu našich práv v nezbytném rozsahu i Vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje můžeme rovněž použít za účelem vymáhání našich nároků či v rámci jednání se třetími stranami, které mají zájem o postoupení naší pohledávky za Vámi, včetně realizace tohoto postoupení. 
 • Právní základ: Oprávněný zájem organizace 
Údaje, které zpracováváme, budou použity výhradně za účelem, pro který jste dali souhlas, pokud platná legislativa neumožňuje jinak.
 
6. Příjemci osobních údajů:
Obecně řečeno je příjemcem osobních údajů každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny. Dle povahy situace tedy příjemcem osobních údajů může být buď jiný správce osobních údajů (sám určuje účely a prostředky zpracování těchto osobních údajů) nebo zpracovatel osobních údajů (zpracovává osobní údaje pro správce osobních údajů). 
Organizace Vaše osobní údaje zásadně nesdílí s jinými správci osobních údajů, ledaže by k takovému předání byly povinny či oprávněny na základě právního předpisu, resp. svého oprávněného zájmu nebo byste nám k němu udělili souhlas. 
Pro sdílení osobních údajů se zpracovateli osobních údajů není Váš souhlas třeba. Subjekty, které se mají stát zpracovateli osobních údajů, které organizace spravuje, vždy pečlivě prověřujeme a dbáme na to, aby dodržovaly odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření. S každým subjektem, který by se v rámci své činnosti pro nás mohl stát zpracovatelem osobních údajů, které spravujeme, je uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů a tento zpracovatel je s osobními údaji oprávněn nakládat pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jeho úkolu, pro účely splnění jeho úkolu a po sjednanou dobu.
 
 • Dodavatelé (třetí strany): K poskytování nebo provádění služeb a funkcí ve Vašem zastoupení můžeme využívat třetí strany. Třetím stranám můžeme zpřístupňovat osobní údaje pouze za účelem poskytování těchto služeb a funkcí a ve Vašem zájmu nebo za účelem naplnění smluvního a licenčního vztahu. S každou třetí stranou je uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů tak, aby veškeré zpracovávání těchto osobních údajů probíhalo podle našich pokynů a bylo v souladu s původními účely.

Našimi dodavateli jsou zejména:

 • Poskytovatelé IT služeb
 • Poskytovatelé účetních a mzdových služeb
 • Poskytovatelé provozních služeb našich kanceláří
 • Advokátní kanceláře
 • Subjekty vymáhající pohledávky (včetně tzv. inkasních agentur)
 • Subjekty poskytující tiskové a poštovní služby
 • Subjekty poskytující skartační a archivační služby
 • Dle požadavků zákona: Osobní údaje týkající se jednotlivců můžeme rovněž zpřístupňovat veřejným a soudním orgánům, složkám prosazování zákona a agenturám, v rozsahu vyžadováným zákonem. V případech, kdy je to přípustné podle zákona, můžeme tyto údaje poskytovat také třetím stranám (včetně právních poradců), pokud je to nutné k prokazování, uplatňování nebo ochraně právních nároků nebo jinému prosazování našich práv, ochraně našeho majetku nebo práv, majetku či bezpečnosti dalších osob, nebo podle potřeb dodržování pravidel a funkcí podnikového řízení.
7. Mezinárodní přenosy:
Třetí strany, kterým mohou být předány Vaše osobní údaje, se mohou nacházet v různých zemích světa. Proto mohou být údaje předávány do zemí, ve kterých jsou uplatňovány odlišné standardy ochrany soukromí, než v zemi, kde pobýváte. V takových případech přijímáme opatření, jejichž účelem je zajistit, aby se Vašim osobním údajům dostalo odpovídající úrovně ochrany. 
V některých případech se může stát, že naši dodavatelé osobní údaje zpracovávají ve třetích zemích (tedy zemích mimo EHP), ovšem vždy při dodržení veškerých legislativních požadavků. Pokud dochází ke zpracování osobních údajů v USA, splňuje náš tamní partner vždy požadavky a je registrován v rámci tzv. programu Privacy Shield („Štít soukromí“). Více o programu Privacy Shield se můžete dozvědět zde: https://www.privacyshield.gov. 
 
8. Uchovávání:
Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu, která je potřebná pro účely, za kterými byly shromážděny, obvykle po dobu trvání pracovně právního vztahu, a poté po dobu požadovanou nebo povolenou podle platných zákonů tedy v některých případech po dobu až 30 let) a dále je pak uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním nebo správním řízení, vždy však nejpozději do doby vypršení relevantních zákonem určených promlčecích lhůt.
V případě, že jste se o zaměstnání v organizaci ucházel/a neúspěšně a nedal/a jste nám souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro případ, že by se v budoucnu objevila jiná volná pozice, která by Vás mohla zajímat, jsou Vaše osobní údaje zlikvidovány okamžitě po skončení výběrového řízení na danou pozici.
Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, jsou zpracovávány po dobu, na kterou jste nám souhlas udělil/a, resp. do okamžiku, než svůj souhlas odvoláte. 
V souladu se zásadou minimalizace dat zpracováváme vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro daný účel a uchováváme je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, resp. anonymizovány.
 
9. Ochrana osobních údajů:
Bezpečnostní opatření pro ochranu osobních údajů: Uplatňujeme vhodná technická, fyzická a organizační opatření, která jsou přiměřeně navržena tak, aby zajišťovala ochranu osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, úpravami, nepovoleným zveřejněním nebo přístupem a dalšími formami nezákonného zpracování. Přístup k osobním údajům je omezen na oprávněné příjemce, kteří tyto údaje potřebují znát. Při zpracovávání jakýchkoli zvláštní kategorií osobních údajů rovněž uplatňujeme rozšířená bezpečnostní opatření.
Osobní informace sdělujeme nebo přenášíme pouze podle Vašich pokynů nebo za účelem plnění zákonných poviiností organizace.
Veškeré osoby, které přicházejí ze své pracovní pozice (nebo v rámci smluvně převzatých povinností) do kontaktu s osobními údaji, jsou proškolovány a vázány povinností mlčenlivosti.
 
10. Vaše práva:
Můžete nás požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, v jejímž rámci jsme povinni Vám bez zbytečného odkladu sdělit informace o:
 • účelu zpracování, 
 • zpracovávaných osobních údajích či jejich kategoriích, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, 
 • příjemci, případně kategoriích příjemců, informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech subjektu údajů.
 • Žádost o vysvětlení / odstranění protiprávního stavu: Pokud byste se domnívali či zjistili, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo nás požádat o vysvětlení a/nebo nás vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. na odstranění svých osobních údajů, omezení zpracování údajů týkajících se Vaší osoby, k vyjádření námitky proti zpracovávání a právo na přenos dat.
Odvolání souhlasu: Na základě souhlasu organizace Vaše osobní údaje zpracovává pouze pro výslovně stanovené účely. Váš souhlas s tímto zpracováním můžete kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá žádný vliv na náš smluvní vztah.
Uplatnění výše uvedených práv: Obraťte se na nás prostřednictvím některého z výše uvedených kontaktů.
V případě porušení našich povinností můžete své podněty adresovat i Úřadu pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“), který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 (ústředna). ÚOOÚ provozuje internetové stránky: www.uoou.cz, na kterých najdete více informací o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci.
 
11. Souhlas a jeho odvolání:
Vědomým poskytnutím Vašich osobních údajů naší organizaci berete na vědomí a souhlasíte se shromažďováním, zpracováváním, přenosem do zahraničí a použitím takových údajů, ve smyslu, jak je uvedeno v tomto dokumentu. V případech, kdy tak vyžaduje platný zákon, budete požádáni o výslovný souhlas.
Máte vždy možnost zdarma vyjádřit námitku proti použití Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebo odvolat jakýkoli dřívější souhlas udělený ke konkrétnímu účelu kliknutím na odpovídající odkazy na našich webových stránkách, provedením pokynů uvedených v e-mailu nebo prostřednictvím některého z výše uvedených kontaktů.
 
12. Automatizované rozhodování:
Neprovádíme automatizované rozhodování.
 
13. Seznam relevantních právních předpisů 
 • Aby informace obsažené v tomto dokumentu byly pro Vás čtivější a přehlednější, rozhodli jsme se v textu používat zkratky právních předpisů. Níže najdete názvy těchto právních předpisů v celé jejich kráse. 
 • Občanský soudní řád: Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Privacy Shield: Rozhodnutí Komise 2016/1250 ze dne 12. července 2016 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí 
 • Vyhláška o pracovnělékařských službách: Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon o daních z příjmů: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon o nemocenském pojištění: Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon o ochraně osobních údajů: Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění: Zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon o požární ochraně: Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon o sociálním zabezpečení: Zákon České národní Rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon o specifických zdravotních službách: Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon o účetnictví: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon o zdravotním pojištění: Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákoník práce: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 
15. Úpravy dokumentu Informace o ochraně osobních údajů:
Vyhrazujeme si právo kdykoli provádět změny, úpravy a aktualizace tohoto dokumentu Informace o ochraně osobních údajů. Pravidelně ověřujte, zda pracujete s nejnovější verzí tohoto dokumentu.

Partneři

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace