Dům kultury Hodonín

Promítací plocha do KD (roletová cca 8 x 4,5 m)

 

27. 6. 2019 

Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace, Horní Valy 3747/6, 695 01 Hodonín

Vás v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákona)

a v souladu s Dodatkem č. 1, Směrnice Města Hodonín č. 12/2014 O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro PO, platných od 10. 6. 2015 (schválený RaM viz. Usnesení 1208)

vyzývá k předložení cenové nabídky

k dodávce zakázky malého rozsahu s názvem:

 

„Promítací plocha do KD (roletová cca 8 x 4,5 m)“

 

1. Zadavatel:

Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace

Zastoupený: Mgr. Marcel Řimák - ředitel

Sídlo zadavatele: Horní Valy 3747/6, 695 01 Hodonín

IČO: 13694821
DIČ: CZ699001303
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Hodonín, č. ú.: 1440371379/0800
Kontaktní osoba: Ing. Radek Pospíšil, ved. provozní oddělení e-mail: pospisil@dkhodonin.cz, tel.. 518 309 412, mob.: 724 123 298

 

2. Adresa zadavatele, místo a doba pro podání nabídky

Uchazeč doručí svou písemnou nabídku poštou na adresu zadavatele: Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace, Horní Valy 3747/6, 695 01 Hodonín, nebo předá osobně kontaktní osobě zadavatele v sídle zadavatele, v zalepené a označené obálce slovy „Promítací plocha do KD (roletová cca 8 x 4,5 m)“ (obálka musí být opatřena razítkem uchazeče).

Lhůta pro podání nabídek končí dne:       16. 7. 2019 do 12.00 hod. 

 

3. Vymezení předmětu veřejné zakázky:

Rozsah zakázky „Promítací plocha do KD (roletová cca 8 x 4,5 m)“ je specifikován popisem požadovaných užitných vlastností:

Popis požadovaných užitných vlastností:

 • Projekční plocha šířky cca 8 m a výšky cca 4,5 m (max. + - 3,5%), samonavíjecí roletová s elektrickým pohonem (včetně ovládání) a se zajištěným vypnutím projekční plochy
 • Povrch projekční plochy bílý, bez nástřiku, s koeficientem odrazivostí cca 1,00
 • Plocha bude zavěšena před oponu. Uchycení zařízení a dvojité bezpečnostní zavěšení dle bezpečnostních předpisů pro jevištní technologie, provedení pro montáž na strop
 • Ochranný box černý matný výšky maximálně 45 cm?
 • Jedenkrát mobilní a jedenkrát nástěnné dálkové bezdrátové ovládání (požadovaný dosah cca 50m)
 • Projekční plocha bude zvukopropustná, perforovaná max. 0,9 mm, s činitelem perforace            min. 2%, max. 5% 

Předmětem zakázky je dodávka a montáž elektrické roletové promítací plochy cca 8x4,5 m, osazené v těsné blízkosti před oponou (nad jevištěm Kulturního domu Hodonín), včetně pohonu, ovládání z osvětlovací kabiny, včetně všech potřebných komponentů, jejich montáž, instalace, nastavení, zaškolení atd.

Doba a místo plnění: nejpozději do šesti týdnů od objednání s dodáním do Kulturního domu Hodonín (Horní Valy 3747/6)

 

4. Obsah nabídky:

Nabídka bude podána v českém jazyce, bude podepsána uchazečem a bude obsahovat:

- technický popis s uvedením parametrů (viz. bod 3.)

- popis kompletní dodávky zahrnuté v ceně (požadavky viz. bod 3.)

- reference již realizovaných zakázek v této oblasti

- délku záruky s uvedením na co se záruka vztahuje

- termín dodání (max. do šesti týdnů od objednání)

 

5. Požadavek na prokázání základní a profesní způsobilosti:

Před koupí prodávající prokáže základní způsobilost dle § 75 písmeno f) - výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán.

 

6. Požadavek na zpracování ceny:

Celková cena bude uvedena bez DPH i včetně DPH v českých korunách.

Cena bude zpracována položkově v členění dle specifikace (minimálně na promítací plochu a na ostatní nutné náklady).

Cena bude konečná, tj. bude zahrnovat veškeré nezbytné náklady, jako jsou například: konstrukce pro uchycení k přípojným bodům, doprava, lešení, montáž, případné nutné další práce atd..

Nabídková cena do částky 500 tis. Kč (bez DPH), která je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

 

7. Hodnotící kritéria

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídky. Dílčí hodnotící kritéria s příslušnou váhou jsou:

1. Cena ……………………………………………………………………………….       80%

2. Záruka…..….…………………………………………………….…………………      20%

 

8. Další podmínky administrace veřejné zakázky stanovené zadavatelem:    

 1. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku, nevracet podané nabídky a vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené výzvou.
 2. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, který je dlužníkem zadavatele z jakéhokoliv právního titulu.
 3. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu rozsahu výbavy (max. +- 10%)
 4. Nabídky, které budou doručeny po stanoveném termínu, nebudou hodnoceny.
 5. Za zpracování a zaslání nabídky nepřísluší zájemci úhrada.
 6. Splněním podmínek výzvy nevzniká zájemci nárok pro přijetí nabídky ani nárok na uzavření smlouvy.

 

V Hodoníně 26. 6. 2019

 

Mgr. Marcel Řimák

ředitel DK

Partneři